Masarykovy studentské odbory

Hájíme práva studujících Masarykovy univerzity a zprostředkováváme jejich pohled na vzdělávání.

O nás

Náš účel

Hlavními účely našeho spolku jsou:
1) hájit práva studujících Masarykovy univerzity,
2) prosazovat sociální, ekonomické a kulturní zájmy studujících Masarykovy univerzity, které mají přímý či nepřímý dopad na jejich vzdělávání a společenský status,
3) zprostředkovávat pohled studujících Masarykovy univerzity na vzdělávání,
4) usilovat o rovné příležitosti a bezpečné inkluzivní prostředí pro všechny nehledě na jejich íru, etnicitu, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, sociální postavení či znevýhodnění.

Sídlo

Sídlo spolku se nachází na adrese Komenského náměstí 220/2, Brno-město, 602 00 Brno.

Chcete se k nám přidat?

Pokud se k nám chcete přidat, vyplňte tento formulář.

Sociální sítě

Najdete nás také na sociálních sítích.
Facebook
Instagram
Twitter

Manifest

Masarykova univerzita sice projevuje zájem o začlenění studujících do chodu a rozvoje univerzity, ale její snahy považujeme za nedostatečné. Momentálně studující mají pouze minimální možnost podílet se na fungování univerzity. Univerzitě zároveň chybí uši, kterými by studující vyslyšela, a nám studujícím chybí ústa, která by zesílila naše hlasy.

Masarykovy studentské odbory si dávají za úkol pokusit se tuto roli částečně plnit. Chceme být platformou, která umožní hlubší a intenzivnější spolupráci studujících na rozhodování o dalším vývoji univerzity. Budeme usilovat o přítomnost a umocnění hlasu studujících i o jeho vyslyšení. Chceme se zasadit o strukturální změny jak na poli interpersonální komunikace mezi univerzitními zaměstnanci a studujícími, tak na úrovni jednotlivých fakult i celé univerzity.

Nepřítomnost hlasu studujících nejen v každodenním fungování univerzity, ale i v jejím procesu rozhodování, přinesla nerovnosti mezi studujícími a pracovníky univerzity a mezi studujícími samotnými. Přinesla i nedokončená studia, újmu na psychickém zdraví, hodiny ztracené zbytečnou prací a mnoho dalších problémů. Je proto jasné, že spolek jako jsou Masarykovy studentské odbory celkovému fungování univerzity pomůže.

Práva, potřeby a zájmy studujících

Chceme, aby na naší univerzitě nebyly opomíjeny potřeby a práva marginalizovaných skupin studujících, jako jsou rodiče, zahraniční studující nebo osoby se sociálním či zdravotním znevýhodněním. Proto se chceme podílet na vytváření strategií, které by vedly ke snižování nerovností na základě víry, etnicity, národnosti, pohlaví, genderu, sexuální orientace, věku nebo sociálního postavení.

Budeme hledat strategie k prosazování psychické podpory studujících na celouniverzitní úrovni. Otevřeme debatu o důležitosti psychického zdraví, umocněnou celosvětovou pandemií. Chceme prosadit rozšíření kapacity a propagaci Poradenského centra a komunikovat s ním o potřebách studujících.

Koronavirová krize také ukázala dlouhodobou přítomnost existenčních problémů studujících, zvláště pak co se týče jejich nedostatečné finanční podpory. Chceme vyjednat větší dostupnost sociálního stipendia.

Požadujeme, aby univerzita vytvořila dokumenty, které by jasně ustanovily její pozici k současným společenským nerovnostem a specifikovaly by strategie pro větší začlenění znevýhodněných osob na své půdě.

Dále chceme, aby rodičovství nebylo bariérou pro studijní či akademické úspěchy. Požadujeme, aby univerzita formulovala konkrétní kroky pro zkvalitnění podmínek studia rodičů, jejíž součástí by měla v první řadě být možnost hlídání dětí v čase výuky zajištěná na všech fakultách.

Výše zmíněné problémy jsou příklady změn, které si Masarykovy studentské odbory dávají za cíl řešit.

Univerzitní struktury a komunikace se studujícími

Momentální struktura studia je v mnoha případech neflexibilní a nereflektuje základní potřeby studujících, což je často nutí studium prodloužit. Komunikace mezi studujícím, vyučujícím a univerzitou je nastavena neosobně a bez důrazu na zpětnou vazbu. Nedostatečná komunikace pak nedokáže reflektovat vzniklé problémy nebo řešit specifické potřeby studujících. Snaha naplňovat rigidní administrativní pravidla jde proti flexibilním řešení problémů studujících.

Univerzita by měla opravit své hodnocení studijní zátěže a nemůže tak učinit bez hlasu studujících. Problémem je nedůsledná implementace systému ECTS, která má za následek neobjektivní a nerovné hodnocení předmětů napříč univerzitou.

Dále požadujeme, aby univerzita aktivně řešila problémy, které mají za následek prodloužení nebo i neúspěšné ukončení studia, ale které se neodvíjí od kvality práce studujících. Takové problémy jsou například malé kapacity povinných předmětů neúměrné počtu studujících v ročníku, matoucí, měnící se či neexistující sylaby nebo nedostupnost studijních materiálů.

Spousta z těchto chyb by se dala vyřešit lepší komunikací mezi studujícími, vyučujícími a univerzitou. Snahou o takovou komunikaci je dnes předmětová anketa, která je ale zanedbávána jak studujícími, tak vyučujícími. V předmětové anketě vidíme potenciál, ocenili bychom však její změnu, aby otázky v ní kladené byly přímější. Taktéž bychom byli rádi, kdyby univerzita měla zájem o získávání zpětné vazby i v průběhu semestru, nejen na jeho konci.

Ochrana a podpora studujících

Součástí našich snah je i rozvíjení strategií proti zneužívání moci na úkor studujících. To se může objevovat například v podobě sexuálního obtěžování, šikany studujících, podhodnocování, či dokonce vykořisťování práce studujících pro účely publikací akademických pracovníků nebo záměrného ignorování studentských reflexí.

Zářným příkladem, kde univerzita selhává nejen v řešení problémů, ale vůbec v jejich vyslyšení, je problém sexuálního obtěžování. Není jasné, ke komu se mají studující s tímto problémem obracet, jestli jejich hlas bude vyslyšen, či jestli jejich svěření dosáhne reálné změny, ať už sexuální obtěžování přišlo ze strany jiných studujících, nebo vyučujících. Požadujeme tedy, aby univerzita vytvořila strategii pro prevenci sexuálního obtěžování i podporu pro studující, kteří mu čelili.

Sexuální obtěžování, jako i další zmíněné problémy, jasně ukazuje, že hlas studujících nemá zaručenou podporu na půdě univerzity. Pokud má studující problém, může se obrátit hned na několik osob a pracovišť (studijní oddělení, garanti předmětů, garanti programů, proděkani, apod.) bez jakékoliv indikace, který z nich může daný problém studujících opravdu řešit. Možné řešení vidíme v zavedení pozice studentského ombudsmana.

Podobně jsou na tom i akademické senáty, ve kterých sice studující mají zastoupení, ale které mají spíše kontrolní funkci s minimem jakékoliv opravdové možnosti iniciovat změny. Prakticky je pak studující v mnoha případech odkázán na vlastní snahu, která je často ignorovaná či nedokonalou komunikací pohřbená.

Role univerzity ve společnosti

Chceme propagovat rozšíření pole působnosti univerzity ve společnosti a aktivně se na něm podílet. Univerzita je reprezentativní instituce, a proto chceme, aby dbala na etické přistupování ke společnosti a světu, aby navazovala férová partnerství, aby šířila svá poznání mezi širokou veřejnost a aby svým vlastním fungováním propagovala demokratický odkaz T. G. Masaryka, na kterém studující musí mít možnost se bezprostředně podílet.

Velká část reprezentativní funkce univerzity je to, kdo se na univerzitním vzdělání může podílet. Zde s námi souhlasí i strategický plán MU, který prohlašuje „diverzifikaci a otevřenost studijní nabídky“ jako strategický cíl. Aby to nebyla jenom prázdná fráze, univerzita by se měla více zasadit o přijetí studujících se zdravotním či sociálním znevýhodněním, studujících z národnostních menšin a studujících cizinců.

Přestože na univerzitě existuje Panel pro rovné příležitosti, není jasné, pro koho jsou tyto příležitosti míněné. Navrhujeme tedy, aby univerzita vytvořila dokument, ve kterém by jasně definovala své cíle v oblasti rovných příležitostí.

V neposlední řadě pak apelujeme na univerzitu, aby dbala na otázky ne jenom společenské, ale i environmentální. Chceme, aby univerzita svým fungováním šla příkladem jakožto instituce šetrná k životnímu prostředí a aby zaváděla a propagovala reálné změny ve svém každodenním chodu, které životní prostředí podpoří.

Doslov

Skrze všechny předešlé body je vidět jasný leitmotiv, který spojuje a prohlubuje ostatní problémy – univerzitní hluchota vůči požadavkům a problémům studujících. Studující jsou velkou částí Masarykovy univerzity a zaslouží si své slovo.

Zároveň tento dokument není konečný nebo neměnný. Naopak, bude se vyvíjet podle potřeb a problémů studujících. Tento manifest je dynamickým textem, který reflektuje změny nové i změny dávné, již nefunkční.

Masarykovým studentským odborům jde o dialog, a to jak s univerzitou, tak se studujícími. Prosíme, abyste nám napsali o vašich problémech nebo se k nám přidali. Čím více hlasů studujících budeme moci vyslyšet, tím bude snaha zlepšit naši univerzitu přínosnější.

Hlásíme se k zodpovědnosti vůči univerzitě, vyučujícím, studujícím i společnosti. Nabízíme pomocnou ruku ke zlepšení univerzity a života všech na její půdě. Vnímáme totiž, že je to za současného stavu univerzity studentská, občanská, a hlavně lidská nutnost.